Ingilizce Kelimeler Anlam ve Okunuşları2

En Çok Kullanılan ingilizce Kelimeler, Anlamları ve Okunuşları

 

ingilizce kelime anlamları

ingilizce öğrenmek için kelimeler

günlük konuşma için ingilizce kelimeler ve anlamları

ingilizce en çok kullanılan kelime ve okunuşları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant ent KARINCA
Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
Anxiety enzayıti ENDİŞE
Anxious enkşıs ENDİŞELİ
Any eni HERHANGİ
Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
Anyway enivey HER NEYSE
Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
Apart epart AYRI
Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
Ape eyp MAYMUN
Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
Appear eppiır GÖRÜNMEK
Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
Appetite epıtayt İŞTAH
Apple epıl ELMA
Applicant eplikınt BAŞVURAN
Application eplikeyşın BAŞVURU
Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
Appoint eppoint ATAMAK
Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
Approve epruv ONAYLAMAK
Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
Apricot eprikot KAYISI
April eyprıl NİSAN
Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
Architect arkitekt MİMAR
Architecture arkitekçır MİMARİ
Area eriya ALAN, BÖLGE
Argue argüu TARTIŞMAK
Argument argümınt TARTIŞMA
Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
Arm arm KOL, SİLAH
Armchair armçeir KOLTUK
Armour armır ZIRH
Army armi ORDU
Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
Arrest erest TUTUKLAMAK
Arrival erayvıl VARIŞ
Arrive erayv VARMAK
Arrow erov OK
Art art SANAT
Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
Artificial artifişıl YAPAY
Artist artist SANATÇI
As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
Ash KÜL
Ashamed eşeymd UTANMIŞ
Aside esayd BİR YANDA
Ask esk SORMAK, İSTEMEK
Asleep esliip UYKUDA
Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
Assist esist YARDIM ETMEK
Assistant esistınt YARDIMCI
Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
Assume esuym VARSAYMAK
Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
At et DE..DA  eki
Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
Attack etek SALDIRMAK, ATAK
Attempt etempt DENEMEK
Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
Attention etenşın DİKKAT
Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
Attractive etrektiv ÇEKİCİ
August ogust AĞUSTOS
Aunt aant TEYZE, HALA
Autumn otumn SONBAHAR
Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
Avenue evenyu CADDE
Average evirıç ORTALAMA
Avoid evoid KAÇINMAK
Awake eveyk UYANIK
Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
Axe eks BALTA
Baby beybi BEBEK
Back bek 1.ARKA 2.SIRT
Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
Bad bed KÖTÜ
Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
Bag beg ÇANTA
Baggage begıc BAGAJ
Bake beyk PİŞİRMEK
Baker beykır FIRINCI
Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
Balcony belkıni BALKON
Bored bord CANI SIKILMIŞ
Born born DOĞMUŞ
Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
Boss bos PATRON
Both bouth İKİSİ
Bottle botl ŞİŞE
Bottom botım EN ALT, DİP
Bow bou YAY
Bowl boul TAS
Box boks 1.KUTU 2.BOKS
Boy boy ERKEK ÇOCUK
Bra bra SUTYEN
Brain breyn BEYİN
Brass bras PİRİNÇ (metal)
Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
Bread bred EKMEK
Break breyk KIRMAK
Breakfast brekfıst KAHVALTI
Breath breth NEFES
Breathe brith NEFES ALMAK
Brick brik TUĞLA
Bridge bric KÖPRÜ
Brief briif KISA, ÖZETLİ
Bright brayt PARLAK
Bring bring GETİRMEK
Broad brood GENİŞ
Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
Broom bruum SÜPÜRGE
Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
Brown braun KAHVERENGİ
Brush braş 1.FIRÇA  2.FIRÇALAMAK
Budget bacıt 1.BÜTÇE  2.BÜTÇE YAPMAK
Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK
Building bilding BİNA
Bulb balb AMPUL
Bump bamp ÇARPIŞMA
Bumper bampır TAMPON (araba)
Bumpy bampi ENGEBELİ
Bunch banç DESTE, DEMET
Bungalow banglou BUNGALOV
Burglar börglır HIRSIZ
Burn börn YANMAK
Burst börst PATLAMAK
Bury böri GÖMMEK
Bus bas OTOBÜS
Bush buş ÇALI
Business biznıs İŞ
Busy bizi MEŞGUL
But bat FAKAT
Butcher butçır KASAP
Butter batır TEREYAĞ
Button batn DÜĞME
Buy bay SATIN ALMAK
By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
Cab keb TAKSİ
Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
Cage keyc KAFES
Cake keyk KEK
Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
Calendar kelindır TAKVİM
Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
Calm kaam SAKİN
Camera kemıra KAMERA
Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
Camp kemp KAMP
Campaign kempein KAMPANYA
Campus kempıs KAMPÜS
Can ken TENEKE KUTU
Canal knal KANAL
Cancel kensıl İPTAL ETMEK
Cancer kensır KANSER
Candidate kendidıt ADAY
Candle kendl MUM
Canteen kantiin KANTİN
Capacity kpasiti KAPASİTE
Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
Captain keptın 1.KAPTAN  2.YÜZBAŞI
Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK  2.HAPSE ATMAK
Car kaar ARABA
Caravan karavan KARAVAN
Card kaad KART
Cardigan kardigın HIRKA
Care keyr DİKKAT, ÖZEN
Career kariır MESLEK
Carnival karnivıl KARNAVAL
Carpenter karpıntır MARANGOZ
Carpet kaarpıt HALI
Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
Carry keri TAŞIMAK
Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
Cash keş NAKİT
Castle kesl KALE
Cat ket KEDİ
Catch keç YAKALAMAK
Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
Cause koz 1.NEDEN  2.NEDEN OLMAK
Ceiling silign TAVAN
Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
Cellar selır KİLER, BODRUM
Century sençri YÜZYIL
Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
Conscious konşıs BİLİNÇLİ
Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK  2.DÜŞÜNMEK
Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
Consist kınsist OLUŞMAK
Consul konsl KONSOLOS
Consult kınsalt DANIŞMAK
Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
Contain konteyn KAPSAMAK
Container konteynır KAP
Content kontent TATMİN OLMUŞ
Contents kontents İÇERİK
Continuous kontinuıs SÜREKLİ
Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
Cop kap POLİS
Copper kapır BAKIR
Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
Corner kornır KÖŞE
Correct korekt 1.HATASIZ  2.DÜZELTMEK
Cost kost MALİYET,  MAL OLMAK
Costly kostli PAHALI
Cottage kotıc KÖY EVİ
Cotton kotn PAMUK
Cough kof ÖKSÜRMEK
Council kaunsl KONSEY
Count kaunt SAYMAK
Country kantri 1.ÜLKE  2.KIRLIK ALAN
Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b)  2.BİR KAÇ
Courage karıc CESARET
Course kors 1.GİDİŞAT  2.KURS
Court kort 1.MAHKEME  2.KORT
Cousin kazn KUZEN
Cover kavır KAPLAMAK
Cow kau İNEK
Coward kauırd KORKAK
Crack krek KIRMAK
Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
Crazy kreyzi ÇILGIN
Cream kriim 1.KREMA  2.KREM  3.KİRLİ BEYAZ
Creation krieyşın YARATIŞ
Creature kriiçır YARATIK
Crime kraym SUÇ
Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK
Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
Crossing krosing GEÇİT
Crossroads krosroudz KAVŞAK
Crowd kraud KALABALIK
Crown kraun TAÇ
Cruel kruıl ZALİM
Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ  2.KITALARARASI SİLAH
Crush kraş KIRMAK (basarak)
Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
Cube küub KÜP
Cucumber küukambır HIYAR
Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
Culture kalçır KÜLTÜR
Cup kap 1.FİNCAN  2.KUPA
Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
Curiosity küriositi MERAK
Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
Curl körl KIVIRMAK
Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
Curse körs LANET
Curtain körtn PERDE
Curve körv EĞRİ
Custom kastım GELENEK
Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
Customs kastımz GÜMRÜK
Cut kat KESMEK
Cycle saykl BİSİKLET, TUR
Dad ded BABA
Daily deyli GÜNLÜK
Dam dem BARAJ
Damp demp NEMLİ
Dance dens DANS
Danger deyncır TEHLİKE
Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK  2.’-‘işareti
Date deyt GÜNÜN TARİHİ
Daughter dotır KIZ ÇOCUK
Day dey GÜN
Dead ded ÖLÜ
Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN  2.PAHALI
Death deth ÖLÜM
Deceive dısiiv KANDIRMAK
Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
Down daun AŞAĞISI
Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
Dreadfully dredfıli ÇOK
Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
Dress dres 1.GİYSİ  2.GİYİNMEK
Drill dril 1.DELMEK  2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
Drink drink İÇMEK
Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK  2.DAMLA
Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
Drunk drank SARHOŞ
Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
Due düu KADAR, VADE( borç )
Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
Dust dast TOZ
Duty düuti 1.GÖREV  2.GÜMRÜK VERGİSİ
E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
Each iiç HER, HER BİRİ
Eager iigır İSTEKLİ
Ear iır KULAK
Early örli ERKEN
Earn örn PARA KAZANMAK
Earnest örnıst CİDDİ
Earth örth 1.DÜNYA  2.TOPRAK  3.TOPRAK PARÇASI
Ease iiz KOLAYLIK
East iist DOĞU
Easy iizi KOLAY
Eat iit YEMEK YEMEK
Echo ekou EKO, AKİS
Economical ikınomikl EKONOMİK
Edge ec KENAR
Editor editır EDİTÖR
Educate ecukeyt EĞİTİM
Effect ıfekt ETKİ
Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
Effort efıt EFOR
Egg eg YUMURTA
Either…..Or…. aydır … or YA…..YA…..
Elastic ılestik ELASTİK
Elbow elbou DİRSEK
Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
Elect ılekt SEÇMEK
Election ılekşın SEÇİM
Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
Elegant elıgınt ŞIK
Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
Elephant elıfınt FİL
Else els DAHA, BAŞKA
Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
Emerge ımörc ÇIKMAK
Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
Employer ımployır İŞVEREN
Employment ımploymınt İŞ
Empty empti BOŞ
Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
End end SON, BİTİRMEK
Enemy enımi DÜŞMAN
Energy enırci ENERJİ
Engage engeyc 1.NİŞANLAMAK  2.İŞ VERMEK
Engine encin MAKİNE
Enjoy ıncoy EĞLENMEK
Enough inaf YETER
Enter enter GİRMEK
Enterprise entıprayz GİRİŞİM
Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
Entrance entrıns GİRİŞ
Envelope ınvılop ZARF
Equal ikuıl EŞİT
Equality ikualiti EŞİTLİK
Erect irekt KALDIRMAK
Error erır HATA
Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
Escape ıskeyp KAÇMAK
Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
Establish ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
Estimate estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
Even ivın 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
Evening ivning AKŞAM
Event ivent OLAY
Eventually ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
Ever evır HERHANGİ BİR ZAMAN
Every evri HER
Evil ivl KÖTÜ
Exact ıgzekt TAM
Exactly ıgzekli KESİN OLARAK
Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
Examine ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
Example ıgzempl ÖRNEK
Excellent eksılınt ÇOK İYİ
Except ıksept DIŞINDA, HARİÇ
Exception ıksepşın İSTİSNA
Flood flad SEL
Floor floor YAPININ TABANI, KAT
Flour flauır UN
Flower flauır ÇİÇEK
Fly flay 1.UÇMAK  2.SİNEK
Fog fog SİS
Fold fould KATLAMAK
Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK
Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
Food fuud YİYECEK, BESİN
Fool fuul 1.APTAL  2.APTALCA DAVRANMAK  3.KANDIRMAK
Foolish fuuliş APTALCA
Foot fuut AYAK
For for İÇİN
Forbid forbid YASAKLAMAK
Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
Forecast forkast TAHMİN
Forehead forıd ALIN
Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
Forest forıst ORMAN
Forget fıget UNUTMAK
Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
Fork fork ÇATAL
Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
Former formır ÖNCEKİ ZAMAN
Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
Fortune forçın 1.SERVET  2.ALIN YAZISI 3.TALİH
Forward forvıd İLERİ
Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
Fountain fauntın FISKİYE
Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
Fox foks TİLKİ
Frame freym ÇERÇEVE
Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ
Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
Freeze friz DONMAK
Fresh freş TAZE
Friday fraydey CUMA
Friend frend ARKADAŞ
Friendly frendli DOSTÇA
Fright frayt KORKU
Frighten fraytn KORKUTMAK
Frog frog KURBAĞA
From from (…DEN,  …DAN) EKİ
Front frant ÖN
Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
Fruit fruut MEYVE
Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
Full ful DOLU, TAMAMEN
Fun fan EĞLENCE
Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
Funny fani 1.KOMİK  2.GARİP
Fur för KÜRK
Furnish förniş DÖŞEMEK
Further fördır DAHA
Future füuçır GELECEK
Gain geyn KAZANMAK
Gallery gelıri GALERİ
Gamble gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
Game geym OYUN
Gang geng ÇETE
Gap gep BOŞLUK, FARK
Garage garaaj GARAJ
Garden gadn BAHÇE
Garlic gaalik SARIMSAK
Gas ges GAZ
Gate geyt BAHÇE KAPISI
Gather gedır 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
General cenrıl GENERAL
General cenrıl GENEL
Generally cenrıli GENELLİKLE
Generous cenrıs CÖMERT
Genius ciniıs DAHİ
Gentle centl NAZİK
Gentleman centlmın CENTİLMEN
Get get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
Gift gift 1.ARMAĞAN  2.YETENEK
Gipsy cipsi ÇİNGENE
Girl görl KIZ
Give giv VERMEK
Glad gled MEMNUN
Gladly gledli ZEVKLE
Glass glas CAM, BARDAK
Glorious gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
Glory glori ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
Glove glav ELDİVEN
Go go GİTMEK
Goat gout KEÇİ
God gad TANRI
Gold gould ALTIN
Golden gouldın ALTINDAN
Goldfish gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
Good gud 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
Good-Looking gud luking İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
Goose guus KAZ
Gosh goş HAYRET!…
Govern gavn YÖNETMEK, HÜKMETMEK
Government gavınmınt HÜKÜMET
Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)
Hostage hastıc ESİR, REHİNE
Hostel hastl ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
Hot hat 1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
Hotel houtel OTEL
Hour auır SAAT
Hourly auıli SAAT BAŞI
House haus EV
Housewife haus wayf EV HANIMI
Hover havır HAVADA KALMAK
How haw NASIL
However hauevır HER ŞEKİLDE
Hum ham VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
Humble hambl ALÇAK GÖNÜLLÜ
Humour hüumır GÜLDÜRÜ, MİZAH
Hungry hangri
Hunt hant AVLAMAK
Hurry hari ACELE ETMEK
Hurt hört YARALAMAK, YARALANMAK
Husband hazbınd KOCA, ERKEK EŞ
Ice ays BUZ
Ice-Cream ays kriim DONDURMA
Icy aysi ÇOK SOĞUK, BUZLU
Idea aydiı FİKİR
Ideal aydiıl YETKİN, İDEAL
Identical aydentikl ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
Identify aydentifay BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
Idle aydl ATIL, BOŞ
If if EĞER
Ill il HASTA, HASTALIK
Illegal illigıl KANUNSUZ
Image imıc HAYAL, İMAJ
Immediate immidiıt ANINDA, DERHAL
Immense imens ÇOK BÜYÜK
Immigrate imigreyt GÖÇMEN
Impatient impeyşınt SABIRSIZ
Impolite impolayt KABA, NAZİK DEĞİL
Import import İTHAL ETMEK
Importance importıns ÖNEM
Important importınt ÖNEMLİ
Impossible imposıbl OLANAKSIZ
Impress impres ETKİLEMEK
Impression impreşn ETKİ
Improve impruuv GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
Improvement impruuvmınt GELİŞME
In in 1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE  2.POPÜLER
In Order To in ordır to AMACIYLA, MAKSADIYLA
Incident insidınt OLAY (önemsiz olay)
Include inkluud KAPSAMAK
Income inkım GELİR
Incorrect ınkırekt HATALI, YANLIŞ
Increase inkriiz ARTMAK
Incredible inkredıbl İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
Indeed indiid GERÇEKTEN
Independent ındıpendınt BAĞIMSIZ
Indicate indikeyt GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
Indoor indor EV İÇİNDE, İÇERDE
Industry indastri ENDÜSTRİ
Inferior infiıriır AŞAĞILIK
Influence ınfluıns ETKİ, ETKİLEMEK
Inform infoom BİLGİ VERMEK
Informal infoomıl RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
Information infımeyşın BİLGİ, ENFORMASYON
Injure incır İNCİTMEK
Ink ink MÜREKKEP
Inn in 1.HAN  2.MOTEL
Inquire inkwayr ARAŞTIRMAK
Inquiry inkuaıri SORU
Insect insekt BÖCEK
Inside insayd İÇERİSİ
Insist insist ISRAR ETMEK
Inspect inspekt İNCELEMEK
Inspector inspektır MÜFETTİŞ
Install instol YERLEŞTİRMEK
Instance instıns ÖRNEK
Instead Of insted ov YERİNE
Institute instıtüut ENSTİTÜ,KURULUŞ
Instruction instrakşn YÖNERGE;TALİMAT
Instrument instrumınt ENSTRÜMAN
Intelligent intelicınt ZEKİ
Intend intend PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
Intention intenşın PLAN
Interest interest 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
Interesting intresting İLGİNÇ
Intermediate intımidiıt ARADA
International intıneyşınıl ULUSLARARASI
Interpret intörprıt ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
Interrupt intırapt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
Interval ıntıvl ARALIK, ARA
Interview intıvüu RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
Into intu İÇİNE
Introduce intrıdyus TANIŞTIRMAK
Invalid invelid GEÇERSİZ
Invent invent İCAT ETMEK, YARATMAK
Invest invest YATIRIM YAPMAK
Investigate ınvestıgeyt ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
Invite ınvayt DAVET ETMEK
Iron ayrın 1.DEMİR  2.ÜTÜ
Irregular ıregulır DÜZENSİZ
Island aylınd ADA
Issue işuu 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
Likely laykli BÜYÜK OLASILIKLA
Line layn ÇİZGİ, SATIR, SIRA
Link link BİRLEŞTİRMEK
Lip lip DUDAK
Liquid likuit SIVI
List list LİSTE
Listen lisın DİNLEMEK
Little litıl KÜÇÜK
Live laıv CANLI
Live liv YAŞAMAK
Lives layvz YAŞAMLAR
Living living YAŞAM BİÇİMİ
Load loud YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
Local lokıl BÖLGESEL, YEREL
Lock lok KİLİTLEMEK, KİLİT
Long long UZUN
Look luuk BAKMAK, BAKIŞ
Loose luuz BOL, BAĞSIZ
Lose luuz KAYBETMEK
Loss los KAYIP, ZARAR
Lot lot ÇOK
Loud laud YÜKSEK SESLİ
Love lav SEVGİ;AŞK
Lovely lavli SEVİMLİ
Low lov ALÇAK, DÜŞÜK
Lower lovır AŞAĞIYA İNDİRMEK
Luck lak ŞANS
Lucky laki ŞANSLI
Luggage lagıc VALİZ, YÜK
Lunch lanç ÖĞLE YEMEĞİ
Lung lang AKCİĞER
Luxury lakşıri LÜKS
Machine mışiin MAKİNE
Machine-Gun mışiin gan MAKİNELİ TÜFEK
Mad med DELİ
Madam medım MADAM, BAYAN
Magic mecik BÜYÜ
Mail meyl POSTA
Main meyn ANA, ESAS
Make meyk 1.YAPMAK  2.ÇEŞİT
Make-Up meyk ap 1.MAKYAJ  2.UYDURMAK
Male meyl ERKEK
Man men ADAM
Manage menıc YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
Management menıcmınt YÖNETİM, İDARE
Manager menıcır YÖNETİCİ, MENAJER
Manner menır TAVIR, GÖRGÜ
Many meni BİRÇOK
Map mep HARİTA
March març 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
Mark mark İŞARETLEMEK, İŞARET
Market maakıt PAZAR, PİYASA
Marry meri EVLENMEK
Marvellous marvılıs ŞAHANE, HARİKA
Mask mesk MASKE
Mass mes KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
Master mestır UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
Match meç 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
Material metıriıl MALZEME, KUMAŞ
Matter metır 1.MESELE  2.ÖNEMLİ OLMAK
May mey 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
Me mi BANA, BEN
Meal miıl YEMEK
Mean miin 1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
Mean miin ORTALAMA
Meaning miining ANLAM
Means miins 1.STİL, YOL, YARDIM  2.PARA
Meantime miintaym BU ARADA
Meanwhile miinvayl BU ARADA, AYNI ANDA
Measure mejır ÖLÇÜ
Meat miit ET
Mechanic mekanik MEKANİK
Medal medıl MADALYA
Medicine medisin İLAÇ, TIP
Meet miit BULUŞMAK, KARŞILAMAK
Meeting miiting TOPLANTI, MİTİNG
Melody melodi EZGİ, MELODİ
Melon melın KAVUN
Melt melt ERİMEK
Member membır ÜYE
Memorable memırıbl UNUTULMAYACAK
Memorandum memırendım NOT
Memorial memoriıl BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
Memorize memırayz EZBERLEMEK
Memory memıri HAFIZA
Men men ADAMLAR
Mend mend TAMİR ETMEK
Mental mentıl ZİHİNSEL
Mention menşın BAHSETMEK
Merchant mörçınt TÜCCAR
Mercy mörsi MERHAMET
Mere miır SADECE,YALNIZCA
Merry meri MUTLU
Mess mes KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
Message mesıc MESAJ
Metal metıl METAL
Meter mitır ÖLÇEK
Method methıd METOT
Metre mitr METRE
Mice mays FARELER
Nuisance nuusıns SIKINTI, DERT
Number nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
Nurse nörs HEMŞİRE, HASTABAKICI
Nut nat 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
Oak ook MEŞE
Obey obey SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
Object ıbcekt İTİRAZ ETMEK
Object abcekt NESNE, OBJE, AMAÇ
Observation abzıveyşın GÖZLEM
Observe ıbzörv GÖZLEM YAPMAK
Obtain ıbtein TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
Obvious ıbvıyıs AŞİKAR
Occasion ıkeyjn VESİLE
Occupation aküpeyşın 1.MESLEK  2.İŞGAL
Occupy aküpay İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
Ocean ouşın OKYANUS
October oktobır EKİM (ayı )
Of ov İYELİK EKİ, NIN
Off of YOK OLMAK, EKSİLMEK
Offence ıfens 1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
Offend ıfend KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
Offer ofır TEKLİF ETMEK
Office ofis OFİS
Officer ofisır SUBAY, MEMUR
Official ofişl RESMİ
Often ofn SIK SIK
Oil oyl YAĞ, PETROL
Old old ESKİ, YAŞLI
On an ÜZERİNDE
Once wans 1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
One wan BİR
Only ounli SADECE, YALNIZCA
Open oupın AÇIK, AÇMAK
Operate opıreyt ÇALIŞMAK
Operation opıreyşın 1.OPERASYON  2.AMELİYAT
Operator opıreytır OPERATÖR
Opinion opinyın DÜŞÜNCE
Opportunity aporçüniti FIRSAT
Opposite apızit ZIT,TERS
Optimist aptimist İYİMSER
Or or VEYA
Orange orınc 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
Order oordır 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
Ordinary oodnri SIRADAN, NORMAL
Organ orgın 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
Organize orgınayz ORGANİZE ETMEK
Origin oricin KÖKEN, ORİJİN
Other adır DİĞER
Otherwise adırwayz 1.BAŞKA TÜRLÜ  2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
Ought oot ..MELİ ..MALI EKİ
Our aar BİZİM
Out aut DIŞARI
Out-Of-Date aut ov deyt MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
Outline autlayn ANA HAT, ÖZETLEMEK
Output autput ÇIKTI
Outside autsayd DIŞARI
Oven avn FIRIN
Over ouvır 1.ÜSTÜNDE  2.BİTMEK
Overcome ouvıkam ÜSTESİNDEN GELMEK
Owe ou BORÇLU OLMAK
Own on SAHİP OLMAK
Owner ounır SAHİP
Ox oks BOĞA
Pack pek PAKETLEMEK
Packet pekıt PAKET
Page peyc SAYFA
Pain peyn ACI, AĞRI
Painful peynful AĞRILI
Paint peynt BOYAMAK, BOYA
Painter peyntır 1.RESSAM  2.BOYACI
Pair peır ÇİFT
Palace pelıs SARAY
Pale peyl SOLUK,SOLGUN  (renk)
Pan pen TAVA
Panic penik PANİK
Paper peypır 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
Paradise perıdays CENNET
Paragraph perıgraf PARAGRAF
Parcel paasl PARÇA
Pardon paadn PARDON
Parent perınt ANA BABA
Park park 1.PARK 2.PARK ETMEK
Parliament parlımınt PARLAMENTO
Parrot perıt PAPAĞAN
Part part KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
Part-Time part taym YARIM GÜN
Particular pıtikülır YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
Partner partnır 1.ORTAK  2.PARTNER
Party paati PARTİ
Pass pes GEÇMEK, GEÇİRMEK
Passage pesıc PASAJ
Passenger pesıncır YOLCU
Passport pasport PASAPORT
Password paswörd PAROLA
Past pest GEÇMİŞ
Patience peyşns SABIR
Patient peyşnt 1.SABIRLI 2.HASTA
Pay pey ÖDEMEK
Payment peymınt ÖDEME
Peace piis BARIŞ
Present prizent SUNMAK
President prezidınt BAŞKAN
Press pres 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
Press pres BASKI YAPMAK, BASMAK
Pressure preşır BASINÇ, BASKI
Pretend pritend GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
Pretty priti 1.SEVİMLİ  2.OLDUKÇA
Prevent privent KORUMAK
Previous priiviıs ÖNCEKİ
Price prays FİYAT
Pride prayd ONUR,GURUR
Priest priist RAHİP
Prince prins PRENS
Principal prinsipl 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP  3.ANA PARA (borçta)
Print print 1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
Prison prizn HAPİS
Prisoner priznır 1.MAHKUM 2.ESİR
Private prayvıt ÖZEL
Prize prayz ÖDÜL
Probable prabıbl OLASI
Problem prablım SORUN, PROBLEM
Produce prodyus ÜRETMEK
Product prıdak ÜRÜN
Production prodakşn ÜRETİM
Profession profeşn MESLEK
Profit profit KAR
Programme prougrem PROGRAM
Progress prougres GELİŞME
Promise promis SÖZ VERMEK
Pronounce pronauns OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
Proof pruuf KANIT
Proper prapır UYGUN, DOĞRU
Property prapıti MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
Proposal propouzl PLAN, ÖNERİ
Propose propouz 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
Protect prıtekt KORUMAK
Protest protest PROTESTO
Proud praud GURURLU
Prove pruuv KANITLAMAK
Provide provayd SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
Pub pab PAB, BİRAHANE
Public pablik HALK  (puplıc sector=devlet sektörü )
Publish pabliş BASIM (bir yayını)
Pull pul ÇEKMEK
Pullover pulouvır 1.KAZAK  2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
Pump pamp POMPA
Punch panç 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
Punish paniş CEZALANDIRMAK
Pupil püupl 1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
Puppet papıt KUKLA
Puppy papi GENÇ KÖPEK
Purchase pörçıs SATIN ALMAK
Purple pörpıl MOR
Purpose pöpıs AMAÇ
Push puş İTMEK
Put put KOYMAK
Puzzle pazl BULMACA, PROBLEM
Pyjamas pıcaamız PİJAMA
Quality kualıti NİTELİK, KALİTE
Quantity kuantıti MİKTAR
Quarrel kuarıl TARTIŞMAK, ATIŞMAK
Quarter kootır ÇEYREK
Queen kuiin KRALİÇE
Question quesçın SORU, SORMAK
Queue küu SIRA, KUYRUK
Quick kuik ÇABUK
Quiet kuayıt SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
Quite kuayt HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
Quiz kuiz KÜÇÜK TEST
Rabbit rebit TAVŞAN
Race reys IRK
Race reys YARIŞMAK
Radiator reydieytır RADYATÖR
Radio reydio RADYO
Rail reyl RAY
Railway reylwey TREN YOLU
Rain reyn YAĞMUR
Raincoat reynkout YAĞMURLUK
Raise reyz 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
Range reync ARALIK, ALAN
Rank renk 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
Rapid repid ÇABUK, HIZLI
Rare reyr NADİR
Rate reyt 1.HIZ  2. ORAN
Rather radır EPEY, ÇOK DEĞİL
Raw row 1.HAM 2.ÇİĞ
Razor reyzır USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
Reach riiç ERİŞMEK
Read riid OKUMAK
Ready redi HAZIR
Realize riılayz FARK ETMEK (idrak etmek )
Really riıli GERÇEKTEN
Reason riizn 1.NEDEN  2.AKIL
Reasonable riiznıbl MAKUL
Recall rikol ANIMSAMAK
Receipt rısiit MAKBUZ
Receive rısiiv 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
Recent riisnt YAKIN ZAMANDA OLAN
Reception risepşn 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
Recognize rekıgnayz TANIMAK
Saddle sedl EĞER
Safe seyf 1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
Sail seyl DENİZ YOLCULUĞU
Sailor seylır DENİZCİ
Sake seyk HATIR, UĞRUNA
Salad selıd SALATA
Salary selıri MAAŞ
Sale seyl SATIŞ
Salt solt TUZ
Same seym AYNI, FARKSIZ
Sand send KUM
Sandal sendl SANDALET
Sandwich sendwic SANDVİÇ
Satisfy setısfay TATMİN ETMEK
Saturday setırdey CUMARTESİ
Save seyv 1.KORUMAK  2.TASARRUF ETMEK
Say sey DEMEK, SÖYLEMEK
Scale skeyl 1.ÖLÇEK 2.TART
Scarce skers KIT
School skuul OKUL
Science sayıns BİLİM
Scissors sizız MAKAS
Score skoor SKOR
Scrape skreyp KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
Scratch skreç 1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
Scream skriim ÇIĞLIK
Screen skriin 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
Screw skru VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
Sea sii DENİZ
Search sörç ARAŞTIRMAK
Seashore siişor DENİZ KIYISI
Season siizn MEVSİM, SEZON
Seat siit OTURULACAK YER
Second sekınd 1.SANİYE  2.İKİNCİ
Secret sikrıt GİZ, SIR
Secretary sekrıtri SEKRETER
Section sekşn KISIM, BÖLÜM
See sii 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
Seed siid 1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
Seek siik ARAMAK, SORUŞTURMAK
Seem siim GÖRÜNMEK
Seize siiz KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
Seldom seldım ARA SIRA, SIK DEĞİL
Select sılekt SEÇMEK
Selection sılekşn SEÇİM
Selfish selfiş BENCİL
Sell sell SATMAK
Semi semi YARI
Send send GÖNDERMEK
Sense sens DUYU
Senseless senslıs 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
Sensible sensibıl AKILLI
Sensitive sensitiv DUYARLI, ALINGAN
Sentence sentıns 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
Separate seprıt AYRI, AYIRMAK
September septembır EYLÜL
Serial siiriıl SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
Serious siiriıs CİDDİ
Sermon sörmın VAAZ
Servant sörvınt HİZMETÇİ
Serve sörv 1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
Service sörvis SERVİS
Set set AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
Settle setl 1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
Settlement setlmınt ANLAŞMA
Several sevrıl BİR KAÇ
Severe sıviır SERT, CİDDİ
Sew sou DİKİŞ DİKMEK
Shade şeyd GÖLGE, GÖLGELEMEK
Shadow şedou HARANLIK, GÖLGE
Shadow şedou İZLEMEK (gizlice)
Shake şeyk SARSMAK
Shame şeym UTANÇ
Shape şeyp ŞEKİL, FORM
Share şeyr PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
Sharp şarp 1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
Sheep şiip KOYUN, KOYUNLAR
Sheet şiit 1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
Shell şel 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
Shelter şeltır SIĞINMAK
Shine şayn PARLAMAK, PARLATMAK
Ship şip GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
Shirt şört GÖMLEK
Shock şak ŞOK, ŞOK ETMEK
Shoe şuu AYAKKABI
Shoot şuut 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
Shop şap DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
Shopping şaping ALIŞVERİŞ
Shore şoor KIYI
Short şort 1.KISA  2.ANİDEN
Shortly şortli 1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
Shot şat ATIŞ
Shoulder şouldır OMUZ
Shout şaut BAĞIRMAK
Show şou GÖSTERMEK, GÖSTERİ
Shower şauır 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
Shut şat KAPATMAK (kapı,pencere  v.b ) SHUT UP=SUS
Shy şay UTANGAÇ
Sick sik HASTA
Side sayd 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
Sport sport SPOR
Spot spat 1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
Spot spat 1.LEKELEMEK  2.TANIMAK,AYIRMAK
Spread spred YAYILMAK, YAYMAK
Spring spring 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
Spy spay CASUS
Square skueır KARE
Staff staaf ELEMAN, MEMUR
Stage steyc 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
Stain steyn LEKELEMEK
Stair steyr MERDİVEN
Stamp stemp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
Stamp stemp AYAKLA BASMAK, EZMEK
Stand stend 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
Standard standırd STANDART
Star star YILDIZ
Stare steyr UZUN SÜRE BAKMAK
Start start BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
State steyt 1.DEVLET 2.DURUM
State steyt SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
Station steyşn İSTASYON, DURAK
Stay stey KALMAK
Steady stedi SABİT
Steal stiil ÇALMAK
Steam stiim BUHAR
Steer stiir DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
Step step 1.ADIM, ADIM ATMAK  2.ÜVEY
Stick stik SOPA, BASTON
Stick stik YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
Stiff stif KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
Still stil 1.HAREKETSİZ, SAKİN  2.HALA
Stir stör 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b)  2.HAREKET ETTİRMEK
Stock stok 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
Stocking stoking KADIN ÇORABI
Stomach stomak MİDE
Stone stoun 1.TAŞ  2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ  3.(6.3)Kg.
Stop stap STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
Store stoor DÜKKAN, DEPOLAMAK
Story stori ÖYKÜ ,HİKAYE
Stove stouv SOBA
Straight streyt DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
Strange streync GARİP, TUHAF
Straw strow 1.SAMAN  2.KAMIŞ (bardak için v.b)  3.HASIR
Strawberry strowbri ÇİLEK
Stream striim IRMAK
Street striit CADDE
Strength strength GÜÇ, KUVVET
Stress stres BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
Stretch streç 1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
Strict strikt KATI (katı kuralları olan)
Strike strayk 1.GREV YAPMAK, GREV  2.VURMAK
String string İP,TEL
Strip strip SOYMAK, SOYUNMAK
Stripe strayp 1.ŞERİT,ÇİZGİ  2.KIRBAÇ CEZASI
Stroke strouk 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
Strong strong GÜÇLÜ
Struggle stragl 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
Student studınt ÖĞRENCİ
Study stadi ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
Stuff staf 1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
Stupid stüupid APTAL
Subject sabcıkt 1.KONU  2.ÖZNE
Submarine sabmıriin DENİZALTI
Suburb sabörb BANLİYÖ
Subway sabwey ALT GEÇİT , ALT YOL
Succeed sıksiid 1.BAŞARMAK  2.YERİNİ ALMAK
Success sıkses BAŞARI
Succession sıkseşn ARDARDA ,DEVAMLI
Such saç 1.BUNUN GİBİ  2.BU KADAR
Suck sak EMMEK
Sudden sadn ANİ
Suffer safır ACI ÇEKMEK
Sugar şugır ŞEKER
Suggest sıcest ÖNERMEK
Suggestion sıcesşn ÖNERİ
Suit suut 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
Sum sam TOPLAM
Summer samır YAZ
Sun san GÜNEŞ
Sunday sandey PAZAR (günü )
Sunshine sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI
Suntan santen BRONZ RENGİ (ciltte)
Super suupır SÜPER
Superb supörb HARİKA, ÇOK GÜZEL
Superstition supıstişn BATIL İNANÇ
Supper sapır YEMEK (günün son yemeği)
Supply sıplay SAĞLAMAK, MİKTAR
Support sıport TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
Suppose sıpouz SANMAK
Sure şuır EMİN, KESİN
Surface sörfıs YÜZEY
Surname sörneym SOYADI
Surprise sıprayz 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
Surround sıraund ÇEVRELEMEK
Suspect sıspekt ŞÜPHELENMEK
Swallow swalou 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
Swear sweır 1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
Sweep swiip SÜPÜRMEK
Sweet swiit TATLI
Swell swel ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
Tour tuır TUR
Towards tıwordz DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
Towel tauıl HAVLU
Tower tauır KULE
Town taun KASABA
Toy toy OYUNCAK
Trace treys İZ, İZ SÜRMEK
Track trek İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
Trade treyd 1.TİCARET  2.İŞ
Traffic trefik TRAFİK
Train treyn 1.EĞİTMEK  2.STAJ YAPMAK   3.TREN
Training treyning EĞİTİM,ÖĞRETİM
Transfer trensför TRANSFER
Translate trenzleyt ÇEVİRİ , TERCÜME
Transport trensport TAŞIMACILIK
Travel trevl YOLCULUK YAPMAK
Tray trey TEPSİ
Treasure trejır HAZİNE
Treat triit 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
Treatment triitmınt 1.DAVRANIŞ  2.TEDAVİ
Tree trii AĞAÇ
Trial trayıl 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
Tribe trayb KABİLE
Trick trik 1.HİLE,HİLE YAPMAK  2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
Trip trip 1.GEZİ  2.ÇELME TAKMAK
Triumph trayamf ZAFER, UTKU
Trouble trabl DERT, DERT ETMEK
Trousers trauzız PANTOLON
True truu DOĞRU, GERÇEK
Trunk trang 1.AĞAÇ GÖVDESİ  2.SANDIK  3. FİL HORTUMU
Trust trast GÜVENMEK
Truth truth GERÇEK
Try tray DENEMEK, DENEME
Tube tüub TÜP
Tuesday tüuzdey SALI
Tune tüun 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
Tunnel tanl TÜNEL
Turkey törki 1.HİNDİ  2 TÜRKİYE
Turn törn DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It’s your turn=Sıra sende
Twice tways İKİ KEZ
Twist twist ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
Type tayp 1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
Typical tipikıl TİPİK
Ugly agli ÇİRKİN
Umbrella ambrela ŞEMSİYE
Unable aneybl MUKTEDİR OLMAMAK
Uncle ankl DAYI, AMCA
Unconscious ankanşıs BİLİNÇSİZLİK
Under andır ALTTA, ALTA
Underclothes andıkloudz İÇ ÇAMAŞIRI
Understand andıstend ANLAMAK
Unemployment animploymınt İŞSİZLİK
Unfair anfeir ADALETSİZ
Unfavourable anfeyvırıbl HOŞA GİTMEYEN
Unhappy anhepi MUTSUZ
Unhealthy anhelthi SAĞLIKSIZ
Uniform yuniform 1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
Union yunyın 1.SENDİKA  2.BİRLEŞME
Unite yunayt BİRLEŞMEK
University yunivörsıti ÜNİVERSİTE
Unknown announ BİLİNMEYEN
Unless anles OLMADIKÇA
Unlikely anlaykli AZ İHTİMALLE
Unload anloud BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
Unlock anlok KİLİDİ AÇMAK
Until antil KADAR (belli bir zamana kadar)
Up ap 1.YUKARI  2.DİKİNE  3.TÜMÜYLE
Up-To-Date ap tı deyt BUGÜNE KADAR
Upper apır ÜST
Upset apset 1.ENDİŞELENDİRMEK  2.DEVİRMEK
Upstairs apsteız ÜST KAT, YUKARISI
Upward apwıd YUKARIYA DOĞRU
Urge ööc DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
Urgent ööcınt ACİL
Us as BİZE
Use yuus 1.KULLANIM  2.FONKSİYON
Use yuuz KULLANMAK
Useful yuusfl KULLANIŞLI
Usual yujl OLAĞAN
Vacant veykınt 1.BOŞ  2.AÇIK (bir iş yerinde)
Vain veyn GEREKSİZ, BOŞUNA
Valley veli VADİ
Valuable velyubl DEĞERLİ
Value velyu DEĞER
Variety verayıti 1.FARK  2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
Various veırıis DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
Vegetable vectıbl SEBZE
Vehicle viikıl TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
Very veri ÇOK, TAM
Veto viitou VETO, VETO ETMEK
Victim viktım KURBAN, KAZAZEDE
Victor viktır GALİP
Victory viktri UTKU, ZAFER, YENGİ
View viu GÖRÜNÜM, MANZARA
Villa vilı VİLLA
Village vilıc KÖY
Vine vayn BAĞ
Violent vaylınt KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
Visa viizı VİZE
Visible vizıbl GÖRÜNEN
Wife wayf KARI (eş)
Wig wig PERUK
Wild wayd VAHŞİ
Will wil 1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
Win win KAZANMAK
Wind waynd SARMAK, KURMAK (saat v.b )
Wind wind RÜZGAR
Window windou PENCERE
Wine wayn ŞARAP
Winter wintır KIŞ
Wipe wayp SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
Wire wayır 1.TEL 2.TELGRAF
Wireless wayılıs TELSİZ
Wise wayz ZEKİ, AKILLI
Wish wiş İSTEK, İSTEMEK
With with İLE
Withdraw withdro 1.ÇEKMEK  2.GERİ ÇEKİLMEK  3.SIZMAK
Within widin İÇİNDE
Without widaut SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
Witness witnıs TANIK, TANIKLIK ETMEK
Wolf wulf KURT
Woman wumın KADIN
Wonder wandır 1.MERAK ETMEK  2.ŞAŞIRMAK
Wonderful wandıfl ŞAŞIRTICI, HARİKA
Wood wuud ODUN
Wool wuul YÜN
Word wööd SÖZCÜK, KELİME
Work wörk ÇALIŞMAK, İŞ
Worker wörkır İŞÇİ
World wörld DÜNYA
Worm wörm SOLUCAN
Worry wöri ENDİŞELENMEK
Worse wörs DAHA KÖTÜ
Worst wörst EN KÖTÜ
Worth wörth DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
Wound wuund YARALAMAK, YARA
Wrap rep PAKETLEMEK, SARMAK
Wreck rek HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
Write rayt YAZMAK
Wrong rong YANLIŞ
X-Ray eks rey RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
Yacht yat YAT (deniz taşıtı )
Yard yard AVLU
Year yiır YIL
Yellow yelou SARI
Yes yes EVET
Yesterday yestıdey DÜN
Yet yet HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
Yield yiild 1.ÜRÜN VERMEK  2.DIŞARI VERMEK  3.TESLİM OLMAK
Yoghurt yogıt YOĞURT
Yolk youk YUMURTANIN SARISI
Young yang GENÇ
Your yoor SENİN, SİZİN
Youth yuuth GENÇLİK
Zero zirou SIFIR
Zip zip FERMUAR
Zone zon BÖLGE

 ingilizce kelimeler

En çok kullanılan ingilizce kelimler anlamları, ingilizce günlük konuşma için kelime okunuşları, KPDS, IELTS, TOEFL

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:English_language

 

Emre Özcan 2016-09-15T11:26:48+00:00

About the Author: Emre Özcan

Emre Özcan 1984'de herhangi bir şeye tepki olarak doğdu. İkizler burcu bir bilişim çalışanı. İnsan ilişkileri,futbol,internet,sosyal medya,felsefe ve dini konularla ilgilenmeyi çok seviyor. Şimdilik Ataşehir'de tek başına yaşıyor zengin olunca Cihangir'e taşınacak.

Lütfen yorumlarınızla desteklemekten çekinmeyin

%d blogcu bunu beğendi: